Verschijning: ZAAQ van Purmerend & Beemster is een uitgave van Zaaq Media en verschijnt vier keer per jaar.

Oplage: ZAAQ van Purmerend & Beemster wordt geadresseerd verzonden aan alle ondernemers in deze gemeente en ligt ter inzage op leestafels.

Uitgever: Zaaq Media

Redactie: Sandra van der Meulen, Janine Klein

Art Direction & Layout: Robert Swart, Thijs van Paridon

Fotografie: Sandra van der Meulen, Robert Swart

Redactieadres: Zaaq Media, Ambachtsweg 10b, 1474 HW Oosthuizen

Copyright: Zaaq Media V.O.F. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Zaaq Media V.O.F.

Gemeentenieuws

Duurzaam samenwerken

lees verder

Bruisend bedrijventerrein in wording

lees verder
Meer gemeentenieuws