Verschijning: ZAAQ van Edam, Volendam & Zeevang, ZAAQ van Purmerend & Beemster en Waterland Werkt zijn uitgaven van Zaaq Media. De magazines verschijnen elk vier keer per jaar.

Oplage: De magazines worden geadresseerd verzonden aan alle ondernemers in de betreffende gemeente en liggen ter inzage op diverse leestafels.

Uitgever: Zaaq Media

Hoofdredactie: Janine Klein, Sandra van der Meulen

Art Direction & Layout: Robert Swart, Thijs van Paridon

Fotografie: Sandra van der Meulen, Studio Arnold van der Zee, Christy Rijser, Robert Swart

Advertenties: Maarten Tieman,  06 2040 8824 of maarten@zaaq.nl

Redactieadres: Zaaq Media, Ambachtsweg 10b, 1474 HW Oosthuizen

Copyright: Zaaq Media V.O.F. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag zonder schriftelijke toestemming van Zaaq Media V.O.F. worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier zonder schriftelijke toestemming van Zaaq Media V.O.F.