Verschijning: Waterland Werkt is een uitgave van Zaaq Media. Waterland Werkt verschijnt vier keer per jaar, medio maart, juni, september en december.

Oplage: Waterland Werkt wordt geadresseerd verzonden aan alle Waterlandse ondernemers en ligt ter inzage op leestafels in Waterland.

Uitgever: Zaaq Media

Hoofdredactie: Janine Klein

Art Direction & Layout: Robert Swart, Thijs van Paridon, Thomas Meinen

Fotografie: Studio Arnold van der Zee

Redactieadres: Zaaq Media, Ambachtsweg 10b, 1474 HW Oosthuizen

Copyright: Zaaq Media V.O.F. Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden gekopieerd, gedownload, verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt, in enig vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, door fotokopieën, opnamen of enig andere manier, zonder schriftelijke toestemming van Zaaq Media V.O.F.

OW Nieuws

Ondersteuning omroep PIM

lees verder

Jan Haring Race

lees verder
Meer OW Nieuws

Gemeentenieuws

Gemeentelijke activiteiten op ondernemersgebied

lees verder

De uitdagingen van Jelle Kaars

lees verder
Meer gemeentenieuws